Hållbarhet

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar människors hem och livsmiljöer långsiktigt. Målet är att de som bor i Sveafastigheters hus och kvarter trivs, känner sig trygga och mår bra. Ett stort ansvar som kräver omtanke om människor, klimatet och framtida generationer.

Hållbarhet, innovation och långsiktighet är Sveafastigheters DNA. Lärdomar utvärderas, nya tekniker och material testas och krav ställs på leverantörer för att snabba på
omställningen till en hållbar bostadsbransch.

Klimatfärdplan

Senast 2030 ska Sveafastigheters verksamhet vara klimatneutral. Det innebär bland annat att senast 2030 byggstarta projekt med beräknat klimatutsläpp på max 216 kg CO2e per kvm ljus BTA, för att sedan klimatkompensera för de utsläpp som inte går att undvika. Till målet om klimatneutralitet finns en plan för hela verksamheten med konkreta delmål år för år. Målen rör allt från byggavfall, till energianvändning till att uppmuntra hyresgäster till ett hållbart liv. Alla projekt som byggstartas från och med 2021 utvecklas och byggs för att uppnå minst certifieringskrav enligt Miljöbyggnad Silver.

Plan för socialt värdeskapande

Övergripande målet är att alla ska ha tillgång till ett tryggt och bra boende oavsett socioekonomisk bakgrund, tid i Sverige, ålder, kön eller läggning. Arbetet är indelat i två ben:

 • Stärka det sociala kittet och tillgång till bostäder i våra fastigheter.
  Detta innebär att verka för ett starkt socialt kitt inom kvarteret och tillgängliggöra hem för fler.
 • Bidra till mångfald och jämlika livschanser
  på samhällsnivå.
  Detta ben sträcker sig utanför husväggarna och
  verkar för att bidra med lösningar på samhällets
  utmaningar med växande ojämlikhet. Utgångs-punkten är Regeringskansliets utredning “Den hala tvålen” (Regeringen.se)

Väsentlighetsanalys och fokusområden

Sveafastigheters hållbarhetsarbete tar avstamp i en strukturerad väsentlighetsanalys som gjordes 2019, som är i linje med rapporteringsramverket GRI Standards och FN:s hållbarhetsmålI. Strategin innehöll inledningsvis nio fokusområden och har sedan dess utvecklats och har nu 13 stycken:

 • Mångfald och jämlika livschanser
 • Trygghet och gemenskap
 • Hem för fler
 • Hållbar livsstil
 • Arbetsvillkor och arbetsmiljö
 • Växthusgasutsläpp
 • Miljöcertifiering
 • Hållbara material
 • Byggavfall
 • Biologisk mångfald
 • Hållbara leverantörer
 • Energieffektivitet
 • Mutor och korruption

Inom varje fokusområde sätts årliga mål för affärsutveckling, projekt och förvaltning som följs upp under året och som rapporteras in i hållbarhetsredovisningen. Mål är exempelvis att minst 90 procent av hyresgästerna ska svara att de trivs och känner sig trygga i kvarboendeundersökningsenkäten, noll arbetsplatsolyckor och att solceller ska installeras på alla projekt där det är tekniskt möjligt. Sveafastigheter tillämpar Global Reporting Initiative, GRI Standards. Rapporteringen följer det finansiella året och publiceras årligen.

 

Sveafastigheter pushar sitt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt.

Från energismart till kapat koldioxidutsläpp till biologisk mångfald

Alla Sveafastigheters fastigheter, inklusive kontoren, drivs av förnybar energi. Sveafastigheter har byggt Sveriges första stora plusenergihus, Neptun,
som invigdes 2019. Med vetskapen om att Sveafastigheter kan uppföra
energismarta hus har fokus sedan varit att kraftigt minska utsläppen från
byggnationen. Därför gjordes en forskningsstudie, Betongbygglådan, där
det undersöktes om Neptun skulle kunna byggas igen med lägre utsläpp
från byggnationen med befintliga tekniker och material. Resultatet visade
på en halvering. Lärdomarna används nu i praktiken i bland annat Näckrosen i Jordbro och Najaden i Västerås.

Samtidigt som klimatavtrycket måste minska måste den biologiska mångfalden öka. Sveafastigheter arbetar bland annat med insektshotell, sedum på taken och ängsplanteringar för att ge hem åt insekter. Gräsmattor är som biologiska öknar. Fokus på Sveafastigheters gemensamma innergårdar är därför att ha en bredd av växter med olika funktion och höjd som lever olika länge.

Kunskapsinhämtning och studier för att ta långsiktigt hållbara beslut

Sveafastigheter tar kontinuerligt till sig ny kunskap genom interna föreläsningar, workshops och externa möten. Med vetskapen om att verksamhetens största koldioxidutsläpp kommer från tillverkningen av fastigheternas grund och stomme har Sveafastigheter initierat en studie, Trä vs betong. Syftet med studien är att med hjälp av forskare inom trä, betong och biologisk mångfald samt experter på livscykelanalyser undersöka vilket material som är mest långsiktigt hållbart ur ett helhetsperspektiv. Till studien kopplas ett fullskaligt projekt. I Vallentuna kommer Sveafastigheter bygga två “likadana hus”. Det ena med stomme i trä, det andra i betong.

Tre aspekter kommer undersökas:

 • Livscykelanalys för de båda husen, där även biologisk mångfald kvantifieras och adderas
 • Arbetsplatsmiljön vid de bägge byggarbetsplatserna
 • Hur hyresgästerna trivs

Läs mer om studien och följ den här.

Samarbeten för en hållbar bostadsbransch och starkt samhälle

Sveafastigheter var 2021 med och initierade HS30, Hållbart Stockholm 2030. Ett operativt hållbarhetsforum för bostadsutvecklare i Mälardalen. Det finns stor kunskap och vilja inom bygg- och fastighetsbranschen att arbeta med och bidra till branschens omställning, både vad gäller klimat och sociala aspekter. Istället för att uppfinna hjulet på flera håll utbyts erfarenheter och ny kunskap tas fram i arbetsgrupper och med externa utredningar där det behövs. Detta för att tillsammans snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch.

Sveafastigheter krokar gärna arm med lokala aktörer i de områden företaget finns och kommer att finnas. Ett exempel är i Östberga där Sveafastigheter 2025 sätter spaden i marken för nya bostäder. Redan våren 2022 inleddes samarbete med organisationen Vi Tar Plats, som arbetar för att ge en mer meningsfull fritid till barn och unga i Östberga.

 

Verksamhet som sträcker sig utanför husväggarna

Långsiktigt engagemang

Sveafastigheters verksamhet sträcker sig från idé, till färdigställt hus till egen långsiktig förvaltning. Robusta hus, byggda med hållbarhetslösningar i framkant som ska stå och uppskattas över generationer. Men ambitionen är att göra ett positivt avtryck långt utanför husväggarna. Varje projekt är platsspecifikt utvecklat och gestaltat för att kunna bidra till att göra den specifika platsen än mer trivsam och trygg för de som bor och verkar där. Det är ett långsiktigt tänk med omtanke om såväl människorna som bor där idag som om framtida generationer.

Blandade bostadsområden

Sveafastigheter tror på att skapa inkluderande bostadskvarter och socialt hållbara samhällen där en mångfald av människor kan mötas och leva ihop. En blandning av upplåtelseformer, boendeformer och lägenhetsstorlekar är en del för att lyckas. I de flesta av Sveafastigheters hus erbjuds hyreskontrakt till människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, i samarbete med kommunernas socialtjänst.

Egen bostad efter fler aspekter än kötid

Via Sveafastigheters kö kan bostäder tilldelas efter fler aspekter än kötid. Ett exempel är i Rågsved, där Sveafastigheter tillsammans med White Arkitekter tagit fram konceptet Barnbo, som utgår från barns välbefinnande. Ensamstående föräldrar kommer via Sveafastigheters kö ha förtur till lägenheterna.

Ett annat exempel är Talangbostäder. Ett samarbete med Uppsala kommun där utländska talanger erbjuds bostad för att underlätta för det växande näringslivet i Uppsala.

Samarbete med lokala aktörer

Sveafastigheter krokar gärna arm med lokala aktörer för att förstå vad som är
unikt med den specifika platsen och göra den än mer attraktiv. Exempelvis har det i Hagsätra har arrangerats öppna rörelseaktiviteter för barn och vuxna i samarbete med En Frisk Generation. Det är ett sätt att lära känna en plats och människor som bor och vistas i ett område redan innan Sveafastigheter satt spaden i marken.

Delaktighet

I det nya Stockholmsområdet Sjöstadshöjden ska Sveafastigheter bygga 150 lägenheter. Diktan ligger Fryshuset, vars elever väl känner till platsen. Under 2020 genomförde Sveafastigheter tillsammans med White Arkitekter fyra workshops med elever från Fryshuset för att få deras tankar och idéer kring hur Sjöstadshöjden kan utvecklas. Värdefull kunskap som används när Sjöstadshöjden utvecklas.

Granngemenskap

Sveafastigheter arbetar för att grannar lättare ska lära känna varandra då det ökar såväl trivsel som trygghet. I trygghetsboende Hydran, i Västerås, har trygghetsvärden arrangerat en rad olika aktiviteter för de boende. Engagemanget gjorde att hyresgästerna i Hydran röstade fram Sveafastigheter som vinnare av Kundkristallen, vilket innebär att Hydran har Sveriges nöjdaste hyresgäster i nyproduktion 2022. I Svanen i Uppsala har grannar lärt känna varandra via Buddyslingan. Målet är att minst en social aktivitet per projekt och år ska arrangeras för hyresgäster för att öka granngemenskapen.

 

Underlätta för boende att leva hållbart

Klimatsmart vardag

Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val som boende hos Sveafastigheter. Det förenklas bland annat genom snålspolande vattenkranar, att en stor del av fastigheternas el kommer från solceller på taken och närhet till Miljörum.

Klimatsmart resande

Sveafastigheters hus är placerade nära allmänna kommunikationer. I alla våra garage finns möjlighet till laddplatser, och i de flesta hus finns cyklar att låna. Genom låsbara, väderskyddade och belysta ställ både utomhus och i låsta rum i garaget varieras cykelparkeringsplatserna. Dessutom finns cykelserviceplatser med luftpump och verktyg, samt cykelpool med eldrivna lådcyklar. I Uppsala färdigställde vi 2020 Cykelkungen. Uppsalas första hyresrättshus byggt med P-Tal: 0, vilket innebär noll parkeringsplatser för bilar, men många för cyklar.

 

Egen långsiktig förvaltning

Närvarande förvaltning

Sveafastigheter arbetar med en egen närvarande förvaltning som nyckeln till att skapa en trygg miljö, men också för att se till så att husen och kvarteren är rena och snygga – med nolltolerans mot klotter och skadegörelse. I miljöhusen är det ljust och rent med kameraövervakning i sophus och källare för ökad trygghet.

Energi och drift

Tack vare att Sveafastigheter lägger stor omsorg vid val av material och byggtekniska lösningar nås långsiktigt låga driftkostnader och låg energianvändning jämfört med traditionella jämförelsetal. Nyproducerade lägenheter i lågenergihus har en energiförbrukning om ca 55 kwh/kvm/år (A-temp, erfarenhetsmässigt).

Hållbarhet utifrån flera perspektiv

Framtidskvarteret

Framtidskvarteret ska upplevas som inbjudande, tryggt och välkomnande. Vi ska med öppen och proaktiv förvaltning förebygga och lösa våra hyresgästers behov. Framtidskvarteret innehåller blandade upplåtelseformer och mötesplatser i form av gemensamma gårdar och lokaler.

Läs mer
Boende

Vårt arbete ska bidra till människors välmående, inkludering, trygghet och delaktighet.

Planeten

Vi vill samarbeta med kommunen, andra byggherrar, boende och verksamma i området för att tillsammans skapa inkluderande och hållbara stadsmiljöer. Fokus Skärholmen och Hagsätra Hubb är exempel på områden där vi tillsammans med andra aktörer är långsiktigt engagerade i den lokala stadsutvecklingen.

Läs mer
Stadsdelen

För att minska våra fastigheters miljöpåverkan driver vi ett aktivt arbete inom energi, ekologi, mobilitet och social hållbarhet. Ett tydligt exempel på detta är Neptun som är Sveriges största plusenergihus med Miljöbyggnad Guld och har byggts med det världsunika 3Eflow-systemet som minimerar vvc-förlusterna.

Läs mer

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.