Hållbarhet

Vårt mål är att skapa attraktiva hem och en hållbar miljö, där våra hyresgäster kan trivas och må bra.

Det arbetet tar sin utgångspunkt i följande kärnvärden:

  • Vi ska vara en pålitlig och närvarande förvaltare
  • Vi ska vara en innovativ och kreativ utvecklare
  • Vi ska vara en långsiktig samhällsbyggare
  • Vi ska vara en proaktiv och drivande partner

 

Hållbarhet i alla delar av verksamheten

Tryggt och trivsamt

Våra bostäder och kvarter ska vara trygga och trivsamma. Tack vare att lägenheterna är yteffektiva och byggda med smarta lösningar kan vi dessutom erbjuda konkurrenskraftiga hyresnivåer och ge fler möjligheten att bo bra. Vi tror att en egen och närvarande förvaltning är nyckeln till att skapa en trygg miljö, men också för att se till så att våra kvarter är rena och snygga – med nolltolerans mot klotter och skadegörelse. I miljöhusen är det ljust och rent med kameraövervakning i sophus och källare för ökad trygghet.

Men människor ska också trivas och må bra i kvarteret. Därför bidrar vi till att skapa gemenskap och att grannar lär känna varandra genom årliga grillkvällar, nyinflyttningsevent, inbjudande grönytor och tillgång till gemensamma utrymmen. Den som bor hos oss ska få bästa möjliga förutsättningar för rekreation, motion, möten, avkoppling och social samvaro.

Hyresgäster som kan påverka och är nöjda

Det ska vara enkelt att göra kloka miljöval för den som är hyresgäst hos oss. Det innebär bland annat att våra hus placeras nära allmänna kommunikationer, med tillgång till cykelparkering och bilpool där det är möjligt. Genom olika former av gemensamt nyttjande, enkel återvinning och mätning av varmvatten, värme och hushållsel kan man som boende påverka både sin förbrukning och sina kostnader.

Hållbart resande och mobilitet är viktiga delar i hur Sveafastigheter kan uppmuntra hyresgäster till ökad hållbarhet. I alla våra garage finns möjlighet till laddplatser, och för de flesta av våra bostadsprojekt finns mellan två och tre cyklar tillgängliga för hyresgästerna. Genom låsbara, väderskyddade och belysta ställ både utomhus och i låsta rum i garaget varierar vi våra cykelparkeringsplatser. Vi har dessutom cykelserviceplatser med luftpump och verktyg, samt cykelpool med eldrivna lådcyklar.

I Uppsala färdigställde vi 2020 Cykelkungen. Uppsalas första hyresrättshus byggt med P-Tal: 0, vilket innebär noll parkeringsplatser för bilar, men många för cyklar.

Kvalitets- och miljöarbete genom Miljöbyggnad Silver

Ett hållbart och långsiktigt bostadsbyggande kräver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. För Sveafastigheter tar det sig inte bara uttryck i en god miljö inomhus och utomhus för våra hyresgäster, utan också i en sund arbetsmiljö för dem som arbetar med att planera och bygga våra bostäder. 2018 fattade Sveafastigheter beslut att miniminivån för alla nya projekt ska vara standarden Miljöbyggnaden Silver. Därför energioptimerar vi uppvärmningssystemen med förvärmningsfläktar, styrning, filter och inköp av enbart grön el.

Energi och drift

Tack vare att Sveafastigheter lägger stor omsorg vid val av material och byggtekniska lösningar kan vi få långsiktigt låga driftkostnader och låg energianvändning jämfört med traditionella jämförelsetal. Nyproducerade lägenheter i lågenergihus har en energiförbrukning om ca 55 kwh/kvm/år (A-temp, erfarenhetsmässigt).

”Stor omsorg vid val av material och byggtekniska lösningar ger långsiktigt låga driftkostnader och låg energianvändning”

Vårt första plusenergihus, Neptun, gick med hjälp av de 1 210 kvm solcellerna på taket med 83,9 mWh i överskott gällande fastighetsel 2020.

Social hållbarhet som fokusområde

Sveafastigheter tror på att skapa inkluderande bostadskvarter och socialt hållbara samhällen där en mångfald av människor kan mötas och leva ihop. Vi tror att en blandning av upplåtelseformer, boendeformer och lägenhetsstorlekar är det bästa för att nå dit. I många av våra projekt erbjuder vi därför också hyreskontrakt till människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, i samarbete med kommunernas socialtjänst. Via vår egna kö kan vi tilldela bostäder efter fler aspekter än kötid. Ett exempel är i Rågsved, där vi tillsammans med White Arkitekter tagit fram konceptet Barnbo, som utgår från barns välbefinnande. Ensamstående föräldrar kommer via vår kö ha förtur till lägenheterna.

Några aktuella projekt där vi arbetar med social hållbarhet:

Under 2020 var det inflyttning i vårt trygghetsboende Hydran i Västerås. Hydran är ett hus byggt med plusenergiteknik där även social hållbarhet står i fokus genom en arkitektur som främjar möten och gemenskap för de boende. En trygghetsvärd finns på plats för att arrangera sociala aktiviteter såväl på gården som i gemensamhetslokalen, och för att hjälpa till med små saker i bostaden, såsom att byta en glödlampa.

I det nya Stockholmsområdet Sjöstadshöjden ska Sveafastigheter bygga 150 lägenheter. Diktan ligger Fryshuset, vars elever väl känner till platsen. Under 2020 genomförde Sveafastigheter tillsammans med White Arkitekter fyra workshops med elever från Fryshuset för att få deras tankar och idéer kring hur Sjöstadshöjden kan utvecklas. Värdefull kunskap vi nu tar med oss när vi utvecklar Sjöstadshöjden.

Idén bakom Hagsätra Hub är att skapa ett unikt boende inte bara för hyresgästerna utan för hela Hagsätra, genom välkomnande lekytor för barn, trygga utrymmen för läxläsning och flexibla gemenskapsytor som även ska rymma en minibiograf.

I Södra Hallsta, Rönninge, planeras ett kvarter med över 200 bostäder som skapar möten mellan människor i hyresrätter, bostadsrätter, LSS-boende och stadsradhus. I flera av de nya bostadsprojekten planeras kollektivhus, där alla har egna hyreslägenheter men också tillgång till gemensamhetskök och sociala ytor i bottenplan. Det främjar gemenskap och skapar levande bottenvåningar.

Gemensamt för alla våra projekt är en önskan att kunna kombinera prisrimliga lägenheter med kvalitativ arkitektur och hållbara lösningar.

Hållbarhet utifrån flera perspektiv

Framtidskvarteret

Framtidskvarteret ska upplevas som inbjudande, tryggt och välkomnande. Vi ska med öppen och proaktiv förvaltning förebygga och lösa våra hyresgästers behov. Framtidskvarteret innehåller blandade upplåtelseformer och mötesplatser i form av gemensamma gårdar och lokaler.

Läs mer
Boende

Vårt arbete ska bidra till människors välmående, inkludering, trygghet och delaktighet.

Planeten

Vi vill samarbeta med kommunen, andra byggherrar, boende och verksamma i området för att tillsammans skapa inkluderande och hållbara stadsmiljöer. Fokus Skärholmen och Hagsätra Hubb är exempel på områden där vi tillsammans med andra aktörer är långsiktigt engagerade i den lokala stadsutvecklingen.

Läs mer
Stadsdelen

För att minska våra fastigheters miljöpåverkan driver vi ett aktivt arbete inom energi, ekologi, mobilitet och social hållbarhet. Ett tydligt exempel på detta är Neptun som är Sveriges största plusenergihus med Miljöbyggnad Guld och har byggts med det världsunika 3Eflow-systemet som minimerar vvc-förlusterna.

Läs mer

Hem med omtanke

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar hem med omtanke om
människor, klimatet och framtida generationer.