Hyresgäst hos oss? Gå hit

Hållbarhet

Vårt mål är att skapa attraktiva hem och en hållbar miljö, där våra hyresgäster kan trivas och må bra.

Det arbetet tar sin utgångspunkt i följande kärnvärden:

  • Vi ska vara en pålitlig och närvarande förvaltare
  • Vi ska vara en innovativ och kreativ utvecklare
  • Vi ska vara en långsiktig samhällsbyggare
  • Vi ska vara en proaktiv och drivande partner

Hållbarhetsperspektiv

Hållbarhet i alla delar av verksamheten

Tryggt och trivsamt

Våra bostäder och kvarter ska vara trygga och trivsamma. Tack vare att lägenheterna är yteffektiva och byggda med smarta lösningar kan vi dessutom erbjuda konkurrenskraftiga hyresnivåer och ge fler möjligheten att bo bra. Vi tror att en egen och närvarande förvaltning är nyckeln till att skapa en trygg miljö, men också för att se till så att våra kvarter är rena och snygga – med nolltolerans mot klotter och skadegörelse. I miljöhusen är det ljust och rent med kameraövervakning i sophus och källare för ökad trygghet.

Men människor ska också trivas i kvarteret. Därför bidrar vi till att skapa gemenskap och att grannar lär känna varandra genom årliga grillkvällar, nyinflyttningsevent, inbjudande grönytor och tillgång till gemensamma utrymmen. Den som bor hos oss ska få bästa möjliga förutsättningar för rekreation, motion, möten, avkoppling och social samvaro.

Hyresgäster som kan påverka och är nöjda

Det ska vara enkelt att göra kloka miljöval för den som är hyresgäst hos oss. Det innebär att våra hus placeras nära allmänna kommunikationer, med tillgång till cykelparkering och bilpool där det är möjligt. Genom olika former av gemensamt nyttjande, enkel återvinning och mätning av varmvatten, värme och hushållsel kan man som boende påverka både sin förbrukning och sina kostnader.

Hållbart resande och mobilitet är viktiga delar i hur Sveafastigheter kan uppmuntra hyresgäster till ökad hållbarhet. I alla våra garage finns möjlighet till laddplatser, och för de flesta av våra bostadsprojekt finns mellan två och tre cyklar tillgängliga för hyresgästerna. Genom låsbara, väderskyddade och belysta ställ både utomhus och i låsta rum i garaget varierar vi våra cykelparkeringsplatser. Vi har dessutom cykelserviceplatser med luftpump och verktyg, samt cykelpool med eldrivna lådcyklar.

I Uppsala bygger Sveafastigheter just nu det spännande projektet Cykelkungen, ett bilfritt boende med p-tal noll och fokus på nytänkande mobilitetslösningar.

Kvalitets- och miljöarbete genom Miljöbyggnad Silver

Ett hållbart och långsiktigt bostadsbyggande kräver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. För Sveafastigheter tar det sig inte bara uttryck i en god miljö inomhus och utomhus för våra hyresgäster, utan också i en sund arbetsmiljö för dem som arbetar med att planera och bygga våra bostäder. 2018 fattade Sveafastigheter beslut att miniminivån för alla nya projekt ska vara standarden Miljöbyggnaden Silver. Därför energioptimerar vi uppvärmningssystemen med förvärmningsfläktar, styrning, filter och inköp av enbart grön el. Idag är hälften av våra projekt miljöklassade som silver eller guld.

Energi och drift

Tack vare att Sveafastigheter lägger stor omsorg vid val av material och byggtekniska lösningar kan vi få långsiktigt låga driftkostnader och låg energianvändning jämfört med traditionella jämförelsetal. Nyproducerade lägenheter i lågenergihus har en energiförbrukning om ca 55 kwh/kvm/år (A-temp, erfarenhetsmässigt).

”Stor omsorg vid val av material och byggtekniska lösningar ger långsiktigt låga driftkostnader och låg energianvändning”

Men vi är inte nöjda där. Målet är att med ny teknik och förbättrade produktionsmetoder reducera nivåerna ytterligare på Passivhusstandard och som Plusenergihus. Idag är hälften av alla våra inflyttade eller lägenheter i produktion plusenergihus eller hus med energikrav under 55 kWh/kvm/år. Av dessa projekt har 7 av 10 solceller på taket.

Social hållbarhet som fokusområde

Sveafastigheter tror på att skapa inkluderande bostadskvarter och socialt hållbara samhällen där en mångfald av människor kan mötas och leva ihop. Vi tror vi att en blandning av upplåtelseformer, boendeformer och lägenhetsstorlekar är det bästa för att nå dit. I många av våra projekt erbjuder vi därför också hyreskontrakt till människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden, i samarbete med kommunernas socialtjänst.

Några aktuella projekt där vi arbetar med social hållbarhet:

Under 2018 byggstartades trygghetsboendet Hydran. Hydran är ett plusenergihus där även social hållbarhet står i fokus genom en arkitektur som främjar möten och gemenskap för de boende.

Idén bakom Hagsätra Hub var av att skapa ett unikt boende inte bara för hyresgästerna utan för hela Hagsätra, genom välkomnande lekytor för barn, trygga utrymmen för läxläsning och flexibla gemenskapsytor som även ska rymma en minibiograf.

I Södra Hallsta, Rönninge, planeras ett kvarter med över 200 bostäder som skapar möten mellan människor i hyresrätter, bostadsrätter, LSS-boende och stadsradhus. I flera av de nya bostadsprojekten planeras kollektivhus, där alla har egna hyreslägenheter men också tillgång till gemensamhetskök och sociala ytor i bottenplan. Det främjar gemenskap och skapar levande bottenvåningar.

Gemensamt för alla våra projekt är en önskan att kunna kombinera prisrimliga lägenheter med kvalitativ arkitektur och hållbara lösningar.

Hållbarhet kopplat till de globala målen

Vi arbetar med hållbarhet utifrån de tre olika perspektiv där Sveafastigheter har möjlighet att påverka och göra skillnad. Från individen och våra enskilda hyresgäster till vår globala påverkan.

  • Människans och våra hyresgästers välbefinnande
  • Hållbar kvarters- och stadsutveckling
  • Hållbar global utveckling

Under 2018 genomförde Sveafastigheter en omfattande hållbarhetsanalys. Vi ville se var vi som bolag har möjlighet att påverka i positiv riktning, och vi kom fram till flera områden: Bostäder för alla, diskriminering, arbetsvillkor, trygg miljö, hållbara material, energieffektivitet, växthusgasutsläpp samt mutor och korruption. Hållbarhetsarbetet inom respektive område rapporteras därefter i enlighet med Global Reporting Initiative.

Vårt hållbarhetsarbete går att koppla till Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

3. Hälsa och välbefinnande och 5. Jämställdhet

Urbanisering är en av världens stora samhällstrender. Vi vill verka för en inkluderande och jämställd urbanisering där människans välbefinnande står i fokus.

11. Hållbara städer och samhällen

Vi utvecklar och implementerar innovationer för en hållbar stads- och samhällsutveckling. Och vi gör det i samarbete med andra företag, med ideella föreningar, akademi och offentlig sektor.

7. Hållbar energi för alla och 12. Hållbar konsumtion och produktion

Vi är pådrivande för att såväl vårt bostadsutvecklande som vår fastighetsförvaltning ska ha en god påverkan på planeten, klimatet och miljön. Ett exempel är det nytänkande projektet Neptun, Sveriges största plusenergihus, som Sveafastigheter byggt i Västerås. Ett unikt hållbart bostadskvarter som genom 1210 kvadratmeter solcellspaneler producerar mer energi än det förbrukar. Neptun är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld och har byggts med det världsunika klimatsmarta 3Eflow-systemet. Med de nya lösningarna och ambitionen att bygga på nya hållbara sätt nominerades kvarteret Neptun till Årets Bygge 2018. Det har också utsetts till Framtidens Fastighet. Sveafastigheter fick 2018 Årets Hållbarhetspris av Västerås stad. Läs mer om projektet här.

Hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative

Sveafastigheter Bostad genomför 2019 och 2020 ett omfattande arbete för att börja hållbarhetsredovisa i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). 2019 genomfördes Intressentdialog och Väsentlighetsanalys som ligger till grund för prioriterade hållbarhetssatsningar. Kommuner, samarbetspartners, leverantörer och hyresgäster har varit delaktiga i Intressentdialogen genom kvalitativa och kvantitativa enkäter.

Företagets väsentliga fokusområden är:

Diskriminering
Arbetsvillkor
Trygg Miljö
Bostäder för alla
Växthusgasutsläpp
Hållbara Material
Energieffektivitet
Mutor och korruption

Utveckling av företagets hållbarhetsstrategier, Mål och KPI:er fastställs under 2019 och 2020. Code of Conduct för leverantörer har tagits fram och GHG Boundary Assesssment har genomförts.

Vill du veta mer om vad vårt hållbarhetsarbete innebär i praktiken? Välkommen att kontakta oss!

Intresserad av vårt hållbarhetsarbete?

Harry McNeil

harry.mcneil@sveafastigheter.se

Boende för alla

Singel, senior, nygift eller stora familjen?
Sveafastigheter skapar framtidens boende föra alla.