Miljöpolicy

Denna miljöpolicy fastställdes av Sveafastigheter Bostad ABs styrelse den 17 december 2019.

Bakgrund

Sveafastigheter Bostad ABs miljöarbete är en integrerad och viktig del av verksamheten. Vi vill erbjuda energieffektiva bostäder med låg miljöpåverkan till våra hyresgäster och ligga i framkant när det gäller utvecklingen och förvaltning av hållbara bostäder.

Syfte

Miljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten. Företagets miljöpolicy syftar till att informera Sveafastigheter Bostads medarbetare om hur företaget arbetar med miljöfrågor.

Riktlinjer

Företaget ska genom utbildning, hållbarhetsstrategier, kravställan på leverantörer, information och uppföljning av miljöarbete verka för att minska företagets påverkan på miljö och klimat. Specifikt åtar sig Sveafastigheter Bostad följande förpliktelser:

  • Uppfylla lagar, förordningar, myndighetskrav och följa lokala regelverk
  • Tillämpa försiktighetsprincipen gällande miljöpåverkan, minimera miljörisker och arbeta med förebyggande åtgärder
  • Sträva efter att bygga energieffektiva bostäder med låg miljöpåverkan och undvika miljöstörande ämnen
  • Kontinuerligt minska utsläpp av växthusgasutsläpp genom att minska, effektivisera och optimera användandet av icke-förnybara resurser vid byggandet av fastigheter
  • Förse medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med utbildning och kompetensutveckling inom området för miljö- och klimatpåverkan
  • Ställa krav på leverantörer att aktivt arbeta med att förebygga växthusgasutsläpp och andra miljörisker
  • Aktivt informera hyresgäster om exempelvis återvinning, uppvärmning och miljövänliga transportmedel i syfte att minska miljöpåverkan
  • Sätta upp mål för miljöarbetet, följa upp dessa och öka engagemanget för miljöarbetet inom organisationen
  • Kommunicera miljöpolicyn till medarbetare, samarbetspartners och leverantörer årligen samt tillgängliggöra miljöpolicyn på hemsidan

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets miljöpolicy. Varje medarbetare ansvarar för att agera i enlighet med policyns riktlinjer.

Ladda ner vår miljöpolicy som pdf