Hanstavägen | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Hanstavägen / Stockholm

Mångfacetterat framtidskvarter

Framtidskvarteren Rogaland knyter samman Kista, Husby och Odde till en mångfacetterad socialt värdeskapande stadsmiljö rik på möjligheter och möten.

Området rymmer olika upplåtelseformer och boendetyper för att skapa variation och möten: Bostadsrätter, ägandelägenheter, instegslägenheter, LSS-boende, visstidsboende, hyrköp och ungdomslägenheter.

Strukturen möjliggör det eftersträvade urbana stråk som gör att upplevda avstånd minskar, samtidigt som synergierna med Kista ökar. Längs Hanstavägen skapas välintegrerat stadsliv med handelslägen. Strukturen stärker det östvästliga parkstråket med utvecklade gröna kvalitéer; målpunkter som binder samman Odde och Husby med Järvakilen.

Genom att projektet tar tillvara på platsens mångfald, adderar målpunkter och verksamheter som skapar möten och trygghet, är det socialt värdeskapande. Verksamheterna längs det urbana stråket svarar mot ett befintligt lokalt behov men också ett framtida behov. Här föreslås samlingslokaler för föreningslivet och kommersiella verksamheter som befolkar gatan.

De nya bostäderna skapar närvaro i området både dag- och nattetid. Ett mindre kvarter föreslås bli kollektivhus med stor andel gemensamma ytor. Här planerar Sveafastigheter ha lokalkontor och hubb som exponeras mot det urbana stråket. Halvpublika ytor och Sveafastigheters närvaro bidrar även till trygghet på platsen. Som en del i Sveafastigheters satsning placeras förvaltningskontoret för norrort inom Rogalandet. Detta blir utgångspunkten för socialt värdeskapande arbete i området. Med denna hubb som utgångspunkt har vi ambitionen att utbilda och anställa lokala värdar.

Tillsammans med det lokala föreningslivet, Kista Science City och tex Changers Hub, vill vi skapa rum för läxhjälp som innovation. Denna verksamhet utgår från hubben men sprids längs gatans bottenvåningar där några av lokalerna upplåts billigare till dem med stört behov för att bidra till ökad jämnlikhet.

Dagvattenstrategin i området bygger på en långsiktigt hållbar hantering med öppna dagvattenlösningar som synliggör pedagogiskt vattnet i landskapet. På kvartersmark fördröjs dagvattnet, från gröna tak till planteringar och regnbäddar både på bostadsgårdarna och på kvarterens förgårdsmark vilken även möjliggör enkla rationella avvattningslösningar vid taklutningar mot gatan.