Södra Hallsta | Sveafastigheter
Vill du hyra lägenhet? Gå hit
Hyresgäst hos oss? Gå hit

Södra Hallsta / Salem

Bo i gemenskapen i Rönninge Parkstad

I Rönninge Parkstad står hållbarhet och gemenskap i centrum, i ett naturnära område med urbana influenser.
Ort

Salem, Stockholm

Projektstatus

Dataljplaneskede

Antal lägenheter

216 st

Byggstart

2021

Inflytt

2022-2023

Arkitekt

Belatchew Arkitekter

Projektchef

Joakim Johansson

Kontaktuppgifter

joakim.johansson@sveafastigheter.se

Kvarteret erbjuder en bredd av upplåtelseformer med hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Kvarteret består av främst tre olika typologier, stadshusen, parkhusen och skogshusen.

Taklandskapet i kvarteret levandegörs med varierade volymer och materialval som förstärker områdets karaktär. Taken förses med gröna ytor och solceller för dagvattenfördröjning och energiutvinning.  De indragna våningarna förses med generösa takterrasser, liksom förskolans tak som består av ett grönt tak med växthus för utomhuslek och pedagogisk odlingsmöjlighet.

“Taken förses med gröna ytor och solceller för dagvattenfördröjning och energiutvinning.”

Hållbarhetskonceptet möter framtidens vision om energieffektivitet, miljömedvetenhet samt lyfter ett gott socialt klimat med engagemang och social hållbarheten.

Material har valts utifrån hållbarhetsaspekter där miljömedvetna material som trä och tegel har använts flitigt. Trä är ett förnyelsebart material som binder CO2 medan tegel är naturmaterial som är ett långsiktigt smart alternativ utan krav på underhåll.

På samma vis som en by med gränder och torg, präglas Rönninge Parkstad av tät och småskalig bebyggelse. Närheten till grannarna bygger upp en känsla av samhörighet och gemenskap oavsett var i området du bor.

För att skapa en socialt hållbar stadsdel erbjuds en mix av lägenhetstyper och upplåtelseformer. Individer med olika socioekonomiska bakgrunder har möjlighet att bosätta sig i samma område och även stanna i området genom livets olika skeden och förändrade livsförutsättningar.