Pågående projekt
Ett kvarter med barnen som utgångspunkt

Med barnrättsperspektivet och Rågsveds förutsättningar som utgångspunkt och behov utvecklar nu Sveafastigheter kvarteret Barnbo. Prisrimliga bostäder med små men många rum där ensamstående med barn kan prioriteras genom Sveafastigheters bostadskö.

I kvarteret finns rum för studiero och gemenskap vilket främjar skolframgångar och social trygghet för husets barn och deras vuxna. Barnbo blir hjärtat i barnens livsmiljö där husets strategiska placering nära skola och grönområden får full effekt genom Rörelsestråket som knyter samman barnens målpunkter och möjliggör för barnen att på egen hand ta sig till skola, fritidsaktivitet och grönområde. Rörelsestråket knyter samman och ökar faktisk och upplevd närhet till stadsdelens gröna rum samtidigt som det erbjuder jämställd och dynamisk naturlek och rörelse för barn i olika åldrar.

Nu vill vi fördjupa vårt engagemang genom att prioritera barnens rätt till livsmiljöer för liv och utveckling.

Sveafastigheter har sedan tidigare en stark platsnärvaro i fokusområdet Hagsätra-Rågsved. Genom Hagsätra Hubb, bidrar Sveafastigheter med socialt värdeskapande och ökad kulturnärvaro genom platsaktivering, biograf, kultur och bostäder. Nu vill vi fördjupa vårt engagemang genom att prioritera barnens rätt till livsmiljöer för liv och utveckling.

Barnbo verkar för:

  • En växande stad som prövar nya lösningar för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.
  • En sammanhängande stad där fler har vardagskontakt med naturen, och där barn kan röra sig fritt och säkert genom sina hemmakvarter.
  • En god offentlig miljö där barn och unga får ta plats för rörelse och lek.
  • En klimatsmart och tålig stad som växer med hållbara material och energieffektiva tekniska lösningar.

Kvarteret bidrar till ökad trygghet

Granskapsbebyggelsens barnvänliga ideal med skola i centrum anpassat till topografins rumsligheter strukturerar Rågsved. Idag domineras området av bostadsbebyggelse. Bebyggelsen saknar lokaler mot gatan vilket genererar bristfällig orienterbarhet och otrygghet. Det nya kvarterets funktion, form och profil adderar en ny karaktär på platsen. Volymen definierar rummet och stärker Bjursätragatan som stadsgata. En mindre platsbildning framför huset blir en samlande energipunkt att landa på och bidrar till platsens identitet.

Barnbo Rågsved Sveafastigheter

Vår vision är att arkitekturen i kvarteret utgår från barnets behov och upplevelse av det byggda med taktila material och inspirerande detaljer i ögonhöjd. Barnbo skapar hemkära och lustfyllda rum för barn att vistas i. Genom att skapa ett tydligt stadsmässigt gaturum och ett stråk som kopplar grönområden och topografiskt åtskillda platser bidrar vi till ökad tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet.

Vi ser konceptet Barnbos potential att konkretisera en implementering av barnrättsperspektivet i stadens utveckling.

Registrera dig i Sveafastigheters kostnadsfria bostadskö