Fokus arbetsmiljö
Hela vägen från start till mål

Byggbranschen är en av de mest riskfyllda branscherna. Enligt arbetsmiljöverket förekommer olyckor och arbetssjukdomar dubbelt så ofta bland byggnadsarbetare jämfört med andra arbetstagare.

Som byggherre har vi på Sveafastigheter Bostad ett stort ansvar för att det som planeras både går att bygga och förvalta på ett tryggt och säkert sätt. Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet genom hela processen för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar såsom stress, statiskt arbete med maskiner, belastningsskador mm. Vårt arbetsmiljöarbete sker i nära samarbete med våra arkitekter, totalentreprenörer, förvaltare och medarbetare. För varje projekt lär vi oss mer om arbetsmiljö och säkerhet och på det sättet kan vi hela tiden förbättra oss och föra kunskapen vidare inom företaget och till våra samarbetspartners.

Redan i den tidiga planeringen har vi checklistor för att bevaka att det vi planerar går att bygga på ett tryggt och säkert sätt. Det kan t.ex. handla om tunga lyft, montage av takstolar etc. I projekteringen tar totalentreprenören fram arbetsberedningar som vi går igenom tillsammans och under hela produktionen följs allt upp på byggmöten samt platsbesök. Vid platsbesök kontrolleras bl.a. att den personliga skyddsutrustningen används, att fallskydd finns monterade och är godkända, att lyftanordningar är godkända, att det råder ordning och reda på bygget samt i bodar, att förteckningar för kemikalier finns tillgängligt mm. Vi ställer även kontinuerliga frågor på byggmöten för att reda ut om psykisk ohälsa förekommer, t.ex. om det är många sjukskrivningar eller om det råder tidspress för någon yrkesgrupp.

Utöver det dagliga arbetsmiljöarbetet gör vi regelbundet interna arbetsmiljörevisioner där vi ägnar en halvdag åt att tillsammans med arbetsledningen gå igenom en gedigen checklista, kontrollera att dokumentation finns och efterlevs, gå igenom arbetsberedningar mm samt göra en utökad arbetsmiljöinriktad rundtur på bygget för att kontrollera att allt efterföljs.

Vid behov och minst en gång på varje byggarbetsplats tar vi hjälp av en extern arbetsmiljökonsult för att tillsammans med entreprenören göra en arbetsmiljörevision på arbetsplatsen. Vi samarbetar med en extern senior konsult som har en gedigen erfarenhet av byggarbetsplatser och som håller utbildningar i både Bas-U, Bas-P och arbetsmiljö. Konsulten intervjuar både arbetsledning samt yrkesarbetare ute på arbetsplatsen. Syftet med den externa revisionen är att få ett par extra ögon på bygget så att vi inte missar något viktigt. Skulle iakttagelser göras och/eller förbättringsförslag finnas rapporterar konsulten in dem centralt omedelbart. De eventuella synpunkter som uppkommer blir krav som måste genomföras och de följs sedan upp av våra egna projektchefer som säkerställer att de genomförts och implementerats.

Arbetsmiljöfrågan är viktig för både oss på Sveafastigheter, men också för våra entreprenörer. Vi tror att om vi arbetar med arbetsmiljöfrågor och säkerhet tillsammans med våra entreprenörer så når vi bästa resultat. Medarbetare som känner glädje och trygghet att gå till jobbet varje dag. Som vet att både beställaren och arbetsgivare sätter allas hälsa i första rummet.

En förbättring som skett på senare tid är att avvikelserapportering, tillbud och observationer kan göras digitalt direkt i mobilen. Det gör att samtliga ute på arbetsplatserna kan rapportera iakttagelser, brister, tillbud, olyckor och också positiva saker som smarta lösningar direkt med sina telefoner. Enkelhet skapar snabbare rapportvägar och en grundligare översyn vilket minimerar risker, förebygger olyckor och incidenter.