Sveafastigheters uppförandekod

Om uppförandekoden

Sveafastigheter vill skapa optimala förutsättningar för medarbetare, hyresgäster, samarbetspartners och leverantörer att tillsammans bidra till en hållbar utveckling. För att uppnå detta behövs en gemensam syn på och förståelse för Sveafastigheters värderingar och principer.   

I uppförandekoden specificeras de minimikrav som Sveafastigheter ställer på bolaget och sina anställda avseende förhållningssätt, arbetsmetoder och uppförande. Sveafastigheters medarbetare förväntas utföra sina uppgifter på ett professionellt, ansvarsfullt, noggrant och etiskt sätt, samt agera i bolagets bästa intresse. Sveafastigheters utrustning och egendom ska behandlas med vederbörlig omsorg och omdömesgillhet, samt endast användas för de ändamål de är avsedda. 

Uppförandekoden är till för att alla som ingår i organisationen ska bidra till ansvarsfullt, hållbart och etiskt företagande. Uppförandekoden är grundad på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact samt Sveafastigheters kärnvärden och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (SBB) värdegrundsprinciper. 

Sveafastigheters kärnvärden

  • Pålitlig och närvarande förvaltare
  • Innovativ och kreativ utvecklare
  • Långsiktig samhällsbyggare
  • Proaktiv och drivande partner

Dessutom ska SBBs tre värdegrundsord beaktas 

  • Utveckling
  • Långsiktighet
  • Pålitlighet

Efterlevnad av lagar

Samtliga av Sveafastigheters anställda ska följa de nationella lagar och förordningar som råder i Sverige. Allt arbete som utförs ska vara under kontraktuella former enligt lag.  

Mänskliga rättigheter

Medarbetare ska stödja och respektera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och därmed behandla medarbetare, leverantörer, hyresgäster, samarbetspartners och andra som kommer i kontakt med verksamheten rättvist och med respekt för alla människors lika värde.  

Ingen form av barnarbete är tillåtet. Minderåriga personer får arbeta under säkra förhållanden med ofarliga arbetsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Arbete som utförs av medarbetare och samarbetspartners ska vara på frivillig basis. Arbete som präglas av tvång, hot eller trakasserier är ej accepterat.  

Arbetsvillkor

Medarbetare ska få ett skriftligt anställningskontrakt översatt till ett språk de förstår. De anställda ska ha rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk-och föräldraledighet. Arbetstiden, inklusive övertiden, får inte överskrida den lagstadgade maximala veckoarbetstiden och anställda har rätt till minst en ledig dag per vecka. Sveafastigheter har kollektivavtal och följer de principer för lön, lönebildning, övriga ersättningar och villkor som följer av detta. Lönen ska vara minst enligt den lagstadgade minimilönen och betalas ut regelbundet, på avtalat datum och i fullo. Medarbetare har rätt till fackligt engagemang och föreningsrätt. De har också rätt att kollektivt förhandla om löner, förmåner och andra arbetsvillkor. 

Arbetsmiljö

Sveafastigheter förutsätter att medarbetare ska verka för en hälsosam och säker arbetsmiljö. En trygg arbetsmiljö med hög trivsel, gemenskap och med möjlighet till personlig utveckling eftersträvas. Medarbetare ska ha tillgång till adekvat säkerhetsutrustning och omfattas av en olycksförsäkring. Ohälsa och olyckor ska förebyggas och om incidenter sker ska dessa rapporteras av närmst tillhörande chef som i sin tur rapporterar till Viktor Mandel, vd, inom 24 timmar. 

Det är förbjudet att arbeta under påverkan av alkohol eller droger och ledningen på Sveafastigheter ska aktivt arbeta för en arbetsplats fri från alkohol och droger. I samband med sociala tillställningar och representation kan alkohol förekomma.  

Diskriminering

Medarbetare ska alltid behandlas rättvist och med respekt för alla människors lika värde. Sveafastigheter accepterar inte någon form av mobbning såsom isolering, trakasserier, verbala eller fysiska övergrepp. Ingen ska diskrimineras eller behandlas negativt på grund av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet, social bakgrund, etnicitet, religion, politisk tillhörighet, graviditet, sjukdom, funktionsnedsättning eller civilstånd. För Sveafastigheter är jämlikhet självklarhet.   

Mutor och korruption

Sveafastigheter eftersträvar hög affärsetik och integritet i alla led av organisationen. Ingen form av mutor, bedrägerier, penningtvätt eller korruption är tillåtet. Medarbetare förväntas vara strikt professionella och därför aldrig erbjuda, ta emot, utlova eller acceptera ett löfte om opassande gåvor i form av kontanter, produkter, varor, tjänster, nöjesresor eller annan form av underhållning. Presenter, underhållning, ersättning och personliga förmåner kan erbjudas till en tredje part endast om de är av ringa värde och i överensstämmelse med sedvanlig affärspraxis. 

Intressekonflikter

Medarbetare förväntas alltid arbeta i enlighet med Sveafastigheters värderingar, principer och intressen. Därmed bör personliga intressen så som ekonomiska eller sociala ej påverka beslut eller bedömningar inom verksamheten. 

Informationshantering

Personlig information från hyresgäster samlas in och lagras enligt gällande lagar och förordningar. Konfidentiell information om Sveafastigheter, leverantörer eller hyresgäster ska skyddas på ett sätt att den förblir konfidentiell

Insiderhandel

Insiderinformation som direkt eller indirekt rör Sveafastigheters verksamhet ska inte utnyttjas för att utöva insiderhandel eller andra typer av marknadsmissbruk. Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens styrelse har antagit en intern insiderpolicy. Avsikten med insiderpolicyn är att reducera risken för att insiderhandel och andra förbjudna handlingar sker. Insiderreglerna berör olika befattningar i olika grad, men alla medarbetare ska känna till och iaktta de bestämmelser som finns intagna i insiderpolicyn. Det är varje persons enskilda ansvar att känna till och följa, inte bara insiderpolicyn, utan även vid var tid tillämplig lag och andra regelverk gällande insiderinformation och hanteringen därav. 

Hållbarhet och miljö

Sveafastigheters medarbetare ska kontinuerligt arbeta för att minska verksamhetens klimatpåverkan och tillämpa försiktighetsprincipen vad gäller miljö och miljörisker. En hållbar användning av material, energi och andra resurser ska eftersträvas. Skadliga ämnen och avfall ska hanteras ansvarsfullt och enligt lagar, regler och lokala anvisningar. Medarbetare ska arbeta för att minimera utsläpp, effektivisera mark-, material- och energianvändning samt i första hand välja hållbara material och arbetsmetoder. Sveafastigheter ställer krav på leverantörer om hållbara material. Alla medarbetare ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna utföra sina respektive arbetsuppgifter på ett miljömässigt säkert och hållbart sätt.  

Uppföljning och efterlevnad

Sveafastigheters uppförandekod ska uppdateras regelbundet. Uppförandekoden ska kommuniceras inom organisationen på ett sådant sätt att alla medarbetare är medvetna om dess innehåll. Alla Sveafastigheters gruppchefer ansvarar för att informera medarbetarna om bolagets uppförandekod i samband med introduktion av nyanställda. Koden ska finnas tillgänglig för samtliga medarbetare samt via Sveafastigheters hemsida. Det är varje medarbetares ansvar att säkerställa att uppförandekodens riktlinjer följs i den dagliga verksamheten.  

Misstanke om överträdelse mot uppförandekoden ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. Om det av något skäl inte är lämpligt kan en anmälan göras till Sveafastigheters visselblåsarfunktion, https://wb.2secure.se/ Vid händelse av överträdelse mot Sveafastigheters uppförandekod kommer detta att utredas och åtgärder vidtas. Åtgärder kan ta formen av varning, uppsägning eller i värsta fall även åtal. 

Version Januari 2022