Sveafastigheter uppförandekod | Sveafastigheter

Sveafastigheter uppförandekod

Denna uppförandekod fastställdes av Sveafastigheter Bostad ABs styrelse den 17 december 2019.

Om uppförandekoden

Sveafastigheter Bostad vill skapa optimala förutsättningar för medarbetare, hyresgäster, samarbetspartners och leverantörer att tillsammans bidra till en hållbar utveckling. För att uppnå detta behövs en gemensam syn på och förståelse för Sveafastigheter Bostads värderingar och principer.

I uppförandekoden specificeras de minimikrav som Sveafastigheter Bostad ställer på bolaget och sina anställda avseende förhållningssätt, arbetsmetoder och uppförande. Uppförandekoden är till för att alla som ingår i organisationen ska bidra till ansvarsfullt, hållbart och etiskt företagande. Uppförandekoden är grundad på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact samt Sveafastigheter Bostads egna värdegrund och principer.

Sveafastigheter Bostads kärnvärden

  • Pålitlig och närvarande förvaltare
  • Innovativ och kreativ utvecklare
  • Långsiktig samhällsbyggare
  • Proaktiv och drivande partner

Sveafastigheter Bostad vill att dessa kärnvärden tas i beaktande i den dagliga verksamheten och att dessa tillsammans med uppförandekoden vägleder medarbetare i det dagliga arbetet.

Efterlevnad av lagar

Samtliga av Sveafastigheter Bostads anställda ska följa de nationella lagar och förordningar som råder i Sverige. Allt arbete som utförs ska vara under kontraktuella former enligt lag.

Mänskliga rättigheter

Medarbetare ska stödja och respektera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och därmed behandla medarbetare, leverantörer, hyresgäster, samarbetspartners och andra som kommer i kontakt med verksamheten rättvist och med respekt för alla människors lika värde.

Ingen form av barnarbete är tillåtet. Minderåriga personer får arbeta under säkra förhållanden med ofarliga arbetsuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Arbete som utförs av medarbetare och samarbetspartners ska vara på frivillig basis. Arbete som präglas av tvång, hot eller trakasserier är ej accepterat.

Arbetsvillkor

Medarbetare ska få ett skriftligt anställningskontrakt översatt till ett språk de förstår. De anställda ska ha rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet. Arbetstiden, inklusive övertiden, får inte överskrida den lagstadgade maximala veckoarbetstiden och anställda har rätt till minst en ledig dag per vecka. Lönen ska vara minst enligt den lagstadgade minimilönen och betalas ut regelbundet, på avtalat datum och i fullo.

Medarbetare har rätt till fackligt engagemang och föreningsrätt. De har också rätt att kollektivt förhandla om löner, förmåner och andra arbetsvillkor.

Arbetsmiljö

Sveafastigheter Bostad förutsätter att medarbetare ska verka för en hälsosam och säker arbetsmiljö. En trygg arbetsmiljö med hög trivsel, gemenskap och med möjlighet till personlig utveckling eftersträvas.

Medarbetare ska ha tillgång till adekvat säkerhetsutrustning och omfattas av en olycksförsäkring. Ohälsa och olyckor ska förebyggas och om incidenter sker ska dessa rapporteras av närmst tillhörande chef till Svante Jernberg, VD, inom 24 timmar.

Det är förbjudet att arbeta under påverkan av alkohol eller droger och ledningen på Sveafastigheter Bostad ska aktivt arbeta för en arbetsplats fri från alkohol och droger. I samband med sociala tillställningar och representation kan alkohol förekomma.

Diskriminering

Medarbetare ska alltid behandlas rättvist och med respekt för alla människors lika värde. Ingen ska diskrimineras eller behandlas negativt på grund av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet, social bakgrund, etnicitet, religion, politisk tillhörighet, graviditet, sjukdom, funktionsnedsättning eller civilstånd. För Sveafastigheter Bostad är jämlikhet en självklarhet.

Mutor och korruption

Sveafastigheter Bostad eftersträvar hög affärsetik och integritet i alla led av organisationen. Ingen form av mutor, bedrägerier, penningtvätt eller korruption är tillåtet. Medarbetare förväntas vara strikt professionella och därför aldrig erbjuda, ta emot, utlova eller acceptera ett löfte om opassande gåvor i form av kontanter, produkter, varor, tjänster, nöjesresor eller annan form av underhållning.

Intressekonflikter

Medarbetare förväntas alltid arbeta i enlighet med Sveafastigheter Bostads värderingar, principer och intressen. Därmed bör personliga intressen så som ekonomiska eller sociala ej påverka beslut eller bedömningar inom verksamheten.

Informationshantering

Personlig information från hyresgäster samlas in och lagras enligt gällande lagar och förordningar. Konfidentiell information om Sveafastigheter Bostad, leverantörer eller hyresgäster ska skyddas på ett sätt att den förblir konfidentiell.

Insiderhandel

Insiderinformation som direkt eller indirekt rör Sveafastigheter Bostads verksamhet ska inte utnyttjas för att utöva insiderhandel eller andra typer av marknadsmissbruk.

Hållbarhet och miljö

Sveafastigheter Bostads medarbetare ska kontinuerligt arbeta för att minska sin klimatpåverkan och tillämpa försiktighetsprincipen vad gäller miljö och miljörisker. En hållbar användning av material, energi och andra resurser ska eftersträvas. Skadliga ämnen och avfall ska hanteras ansvarsfullt och enligt lagar, regler och lokala anvisningar. Medarbetare ska arbeta för att minimera utsläpp, effektivisera mark-, material- och energianvändning samt i första hand välja hållbara material och arbetsmetoder. Alla medarbetare ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna utföra sina respektive arbetsuppgifter på ett miljömässigt säkert och hållbart sätt.

Uppföljning och efterlevnad

Sveafastigheter Bostads uppförandekod ska uppdateras regelbundet. Uppförandekoden ska kommuniceras inom organisationen på ett sådant sätt att alla medarbetare är medvetna om dess innehåll. Koden ska finnas tillgänglig för samtliga medarbetare samt via Sveafastigheter Bostads hemsida. Det är varje medarbetares ansvar att säkerställa att uppförandekodens riktlinjer följs i den dagliga verksamheten.

Misstanke om överträdelse mot uppförandekoden ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. Om det av något skäl inte är lämpligt kan en anmälan göras till Sveafastigheter Bostads visselblåsarfunktion. Vid händelse av överträdelse mot Sveafastigheter Bostads uppförandekod kommer detta att utredas och åtgärder vidtas. Åtgärder kan ta formen av varning, uppsägning eller i värsta fall även åtal.

Version 1.0 2019