Studie

Trä vs betong

Vilket material är egentligen klimatsmartast att bygga i sett i ett helhetsperspektiv? För att kartlägga befintliga metoder för bästa hållbara material ur ett livscykelperspektiv har Sveafastigheter initierat en studie.

I Vallentuna kommer Sveafastigheter bygga två “likadana hus”. Det ena med stomme i trä, det andra i betong. För att kartlägga befintliga metoder för bästa hållbara material ur ett livscykelperspektiv har Sveafastigheter initierat en studie kopplat till de två husen.

Tre aspekter kommer undersökas:

  • Livscykelanalys för de båda husen
  • Arbetsplatsmiljön vid de bägge byggarbetsplatserna
  • Hur hyresgästerna trivs

Med studien vill Sveafastigheter ta ett helhetsgrepp.

Det innebär att hela livscykeln kommer att studeras och hänsyn tas till biogent kolinlagring och karbonatisering samt biologiskt mångfald till följd av kalhyggen och betongframställning. Klimatpåverkan, övergödning, försurning, energianvändning, ozonnedbrytning och kemikalier är några av de delar som kommer att beräknas.

Sveafastigheter har gett uppdrag till Plant, ett mjukvarubolag som gör klimatberäkningar, att projektleda studien. Forskare och experter kommer intervjuas och litteratur studeras. Sveafastigheter vill också undersöka hur ekonomiska aspekter skiljer mellan respektive materialval, hur mycket yta som kan fås ut av detaljplanen, längd på byggtid, om BOA och BTA skiljer sig samt kostnad per CO2-ekvivalent. Resultaten kommer resoneras kring och delas transparent.

Ambitionen med studien är att kartlägga befintliga metoder

Att jämföra trä och betong är till viss del att jämföra äpplen och päron, men Sveafastigheter ambitioner med studien är att kartlägga befintliga metoder som kan användas för att välja mest förmånligt material ur ett hållbarhetsperspektiv.  Målet är att på ett transparent sätt jämföra trä- och betongbyggande och hamna så nära sanningen som möjligt. Ambitionsnivån kring materialval i husen kommer också vara likvärdig och en begränsning vara att hyresnivåer måste hamna på en rimlig nivå för framtida hyresgäster.

Kontaktperson: Moa Andersson, kommunikationschef och hållbarhetskoordinator.

Moa.andersson@sveafastigheter.se