Sveafastigheter erbjuder tjänst för visselblåsning

Sveafastigheter är en långsiktig aktör med stort fokus på hållbarhet över hela värdekedjan

Vi är angelägna om att tidigt upptäcka och undersöka oriktigheter och/eller missförhållanden som kan skada vår verksamhet eller våra anställda. För att förenkla processen för den person som vill lämna information om händelser som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra egna policyer har vi inrättat en tjänst för visselblåsning. Genom denna kan anställda, partners och andra intressenter lämna information under total anonymitet. Alla ärenden, klagomål och rapporter tas emot och utreds av en tredje part.

För att lämna information om oegentligheter gå till wb.2secure.se Företagskoden är GOH295